Europese Green Deal

De Europese Commissie beschrijft in de Green Deal hoe zij in 2050 wil bereiken dat Europa klimaatneutraal is. De Green Deal is de groeistrategie voor Europa waar geen uitstoot van broeikasgassen meer is, wel economische groei maar zonder grondstoffen uit te putten, en een eerlijke en welvarende maatschappij.

De Europese Green Deal steunt op vier hoofdpijlers. Dat begint met het realiseren van een klimaatneutrale maatschappij, waarbij Europa verandert in een CO2-vrije economie in 2050. De tweede pijler is bescherming van de biodiversiteit, ofwel behoud van de natuur en het tegengaan van eventuele achteruitgang van ecosystemen. De derde pijler is dat Europa moet transformeren naar een circulaire economie. Tot slot koerst de Europese Green Deal op nul-emissie. 

Deze hoofdpijlers komen concreet neer op:
- verminderen van grondstoffengebruik
- vervangen van eindige materialen door hernieuwbare (bijv. plastic niet uit olie, maar uit aardappelen, suikerriet, e.d.)
- verlengen van de levensduur van producten
- opnieuw gebruiken van afgedankte materialen.

Van bijzonder belang zijn de Chemicals Strategy for Sustainability, Circular Economy Action Plan met plannen voor duurzaam productontwerp en 'green claims'.

Kader voor wetgeving
De Europese Green Deal mondt niet per se uit in extra wet- en regelgeving, maar zal worden geïncorporeerd in de huidige Europese verordeningen (regulations) en richtlijnen (directives). Als een verordening of richtlijn aan herziening toe is, dan wordt die in lijn gebracht met de uitgangspunten van de EU Green Deal. Dat betekent bijna altijd een aanscherping.