Duurzaamheidsclaims

De Europese Commissie wil greenwashing tegengaan door het Europees consumentenrecht aan te passen. Doel is om misleiding over duurzaamheidsprestaties van een product te verbieden. Dat komt volgens de Europese Commissie nog te vaak voor. Niet alleen bij claims, maar ook op labels. In het kort houdt dit nieuwe Europees beleid in dat bedrijven specifiek moeten in zijn hun uitingen over duurzaamheid, en claims moeten kunnen onderbouwen.

Het gebruik van een bepaalde term wil niet per se zeggen dat het product goed voor het milieu is. Er zijn verschillende benaderingen: kiest diegene voor hernieuwbare grondstoffen of voor de laagste milieuvoetafdruk, of voor nog een andere invalshoek? De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft als hulpmiddel de leidraad voor duurzaamheidsclaims opgesteld.
Hieronder een lijst met duurzaamheidstermen en de interpretatie ervan door de VVVF.

Milieudruk of milieuvoetafdruk verf of inkt

Voor de bepaling van de milieuvoetafdruk zijn alle fasen van het product van belang, zoals bijvoorbeeld grondstofwinning, fabricage, transport, gebruiksfase tot de afvalfase. Al deze fasen worden meegenomen en berekend in een levenscyclusanalyse (LCA). Er zijn internationaal afspraken gemaakt hoe LCA’s moeten worden opgesteld.
Op Europees niveau werkt de verfindustrie hier aan met de PEF (product environmental footprint). Schilders kunnen in Nederland ook gebruik maken van het Milieulabel Schilderproject.

Biobased verf of inkt

Dit betreft verf of inkt die is geproduceerd op basis van biobased grondstoffen. Biobased grondstoffen zijn gemaakt uit hernieuwbaar materiaal van plantaardige oorsprong die binnen de levensduur van het product terug kunnen groeien, zoals planten en bomen.
N.B. Het gebruik van een biobased grondstof betekent niet dat de verf of inkt dan afbreekbaar (biodegradable) is.
De mate waarin biobased grondstoffen zijn gebruikt in een product wordt bij voorkeur vermeld op de verpakking.

Natuurlijke verf of inkt

Dit betreft verf of inkt die is geproduceerd op basis van natuurlijke grondstoffen. Natuurlijke grondstoffen zijn grofweg de categorieën water, minerale grondstoffen (talk, kalksteen) en hernieuwbaar (plantaardig). Deze verven of inkten worden het liefst geproduceerd zonder syntheseprocessen.
N.B. Het gebruik van natuurlijke grondstoffen betekent niet dat er geen petrochemische basisproducten in de verf of inkt zijn gebruikt.
De mate waarin natuurlijke grondstoffen zijn gebruikt in een product wordt bij voorkeur vermeld op de verpakking.

Cradle to Cradle (C2C) verf / inkt

Cradle to Cradle gaat bij de ontwikkeling en fabricage van producten uit van continue kringlopen. Het product kan oneindig worden hergebruikt in een biologische of in een technische kringloop, wat geen kwaliteitsverlies oplevert.
Het gedachtengoed uit het Brundtland-rapport (1987) ligt hieraan ten grondslag. McDonough en Braungart gingen een stap verder en stellen dat C2C ervoor moet zorgen dat de mens voorziet in zijn eigen noden en de toekomstige generaties van meer mogelijkheden voorziet.
Producten kunnen een C2C-certificaat krijgen, een privaat keurmerk.

Niet specifiek en daarom niet aanbevolen is de aanduiding: 

Groene verf / inkt

Deze beschrijving wordt alleen gebruikt voor verf of inkt die groen kleuren.