Omslag bewerkt 2v1023x350

Download hier veiligheidsinformatie van verfproducten

header-nieuws

Download hier veiligheidsinformatie van verfproducten

Waarom een veiligheidsinformatieblad

Leverancier van een product waar gezondheidsrisico’s aan kleven zijn verplicht een veiligheidsinformatieblad (VIB) aan te leveren aan de professionele gebruiker van dit product. Er is ook veiligheidsinformatie te vinden op het etiket, maar een VIB is veel uitgebreider. Het is dan ook een communicatiemiddel tussen verfleverancier en professionele gebruiker. De gebruiker is wettelijk verplicht de aanwijzingen op het veiligheidsinformatieblad te volgen.

 

Gebruik van een veiligheidsinformatieblad

Met het veiligheidsinformatieblad kan de gebruiker de eigenschappen van stoffen en mengsels vaststellen (bijv. toxisch, sensibiliserend of brandbaar) en grenswaarden bepalen. Op grond daarvan stelt de gebruiker beheersmaatregelen vast (bijv. het dragen van handschoenen en een volgelaatsmasker). Daarnaast moeten de werknemers die met het product gaan werken, worden geïnstrueerd hoe ze veilig met het product kunnen werken.

Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht om:

  1. In een werksituatie de maatregelen te nemen die in het veiligheidsinformatieblad staan genoemd.
  2. De gebruiker (werknemer) te informeren over de gevaren die staan omschreven in het veiligheidsinformatieblad.
  3. Doeltreffende arbeidsbeschermende maatregelen te treffen aan de hand van het veiligheidsinformatieblad.
  4. De gebruiker te informeren over hoe hij/zij veilig kan werken met het product.

Schilders- en onderhoudsbedrijven hebben de veiligheidsinformatiebladen dus nodig om veilig met de producten te (laten) werken. Ook professionele schilders of applicateurs die zelfstandig werken, worden geacht kennis te hebben van de veiligheidsinformatie. Inspectie SZW ziet er daarom streng op toe dat de veiligheidsinformatiebladen van de gebruikte producten op de projectlocatie aanwezig zijn en dat de werknemers instructie hebben gehad. 

Wanneer krijgt u een veiligheidsinformatieblad
  • Bij de eerste levering van een product waar gezondheidsrisico’s aan kleven. Als de volgende levering meer dan een jaar later is, ontvangt u opnieuw het veiligheidsinformatieblad.
  • Bij de update van een veiligheidsinformatieblad als u in het voorgaande jaar het desbetreffende veiligheidsinformatieblad heeft ontvangen.

U moet altijd een veiligheidsinformatieblad krijgen bij producten die gevaarlijke stoffen en mengsels bevatten. U herkent deze producten aan het gevaarsymbool (pictogram) op de verpakking.

 

 

SUMI of WIK

Er gelden strenge wettelijke eisen voor veiligheidsinformatiebladen waardoor ze soms zeer uitgebreid zijn. Dat bevordert de communicatie niet, terwijl dat wel het doel was. De verf- en drukindustrie, evenals de lijm- en kitindustrie, heeft daarom het initiatief genomen voor een eenvoudiger communicatiemiddel. Let wel, als een leverancier een SUMI of een WIK aanlevert is dat service, het is geen verplichting! Het ontslaat leveranciers dan ook niet van hun wettelijke plicht om een veiligheidsinformatieblad aan te leveren.

SUMI (Safe use of mixtures information): Hierin staat op twee A4-tjes hoe een schilder/applicateur zich bij het gebruik van dit soort producten onder specifieke omstandigheden moet beschermen. Een werkgever kan een SUMI gebruiken om een WIK te vervaardigen.

WIK (werkplekinstructiekaart): Hierin staan op een paar A4-tjes de maatregelen vermeld die nodig zijn om veilig en verantwoord met het product te werken. Met een WIK kan een werkgever zijn/haar werknemers informeren over de mogelijke gevaren van een product en ze instrueren hoe ze er veilig mee kunnen werken. Dit is een verplichting van het schilders-/onderhoudsbedrijf (Arbowet).

 

De adviezen op de etiketten van doe-het-zelf producten geven voldoende informatie om veilig, gezond en milieubewust te kunnen werken met het product, maar een consument kan een veiligheidsinformatieblad aanvragen bij een leverancier. Anders dan een professionele gebruiker is de doe-het-zelver niet wettelijk verplicht deze te gebruiken.