Wat staat in een veiligheidsinformatieblad

In artikel 31 van REACH (Europese Verordening EG/1907/2006) staat beschreven wat in een veiligheidsinformatieblad moet worden vermeld over de stof of het mengsel. Elk veiligheidsinformatieblad bestaat uit zestien rubrieken, in een vaste volgorde:

Dossier document

Rubriek   1: identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
Rubriek   2: identificatie van de gevaren
Rubriek   3: samenstelling en informatie over de bestanddelen
Rubriek   4 eerste hulpmaatregelen
Rubriek   5: brandbestrijdingsmaatregelen
Rubriek   6: maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
Rubriek   7: hantering en opslag
Rubriek   8: maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Rubriek   9: fysische en chemische eigenschappen
Rubriek 10: stabiliteit en reactiviteit
Rubriek 11: toxicologische informatie
Rubriek 12: ecologische informatie
Rubriek 13: instructies voor verwijdering
Rubriek 14: informatie met betrekking tot het vervoer
Rubriek 15: overige regelgeving
Rubriek 16: overige informatie

Groep van producten
Volgens REACH mag eenzelfde veiligheidsinformatieblad worden gebruikt voor een groep producten met dezelfde gevaarsaspecten. Het veiligheidsinformatieblad moet dan zo zijn opgezet, dat duidelijk is dat de informatie voor de gróep producten van toepassing is.

Download hier veiligheidsinformatie van uw product