Verf in blik

Download hier veiligheidsinformatie van uw product

header-nieuws

Lees de veiligheidsinformatie en volg de instructies

Schilderwerk slider

Verplicht: veiligheidsinformatieblad op de projectlocatie

Wat staat in een veiligheidsinformatieblad

In de Europese Verordening REACH (EG/1907/2006) staat in artikel 31 de verplichting beschreven voor het verstrekken van veiligheidsinformatiebladen. Elk veiligheidsinformatieblad bestaat uit zestien rubrieken, in een vaste volgorde. Het veiligheidsinformatieblad bevat de volgende rubrieken:

Dossiers

Rubriek   1: identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
Rubriek   2: identificatie van de gevaren
Rubriek   3: samenstelling en informatie over de bestanddelen
Rubriek   4 eerste hulpmaatregelen
Rubriek   5: brandbestrijdingsmaatregelen
Rubriek   6: maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
Rubriek   7: hantering en opslag
Rubriek   8: maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Rubriek   9: fysische en chemische eigenschappen
Rubriek 10: stabiliteit en reactiviteit
Rubriek 11: toxicologische informatie
Rubriek 12: ecologische informatie
Rubriek 13: instructies voor verwijdering
Rubriek 14: informatie met betrekking tot het vervoer
Rubriek 15: overige regelgeving
Rubriek 16: overige informatie

Groep van producten
De Europese REACH-verordening staat toe dat hetzelfde veiligheidsinformatieblad wordt gebruikt voor een groep van producten met dezelfde gevaarsaspecten. De opmaak van een dergelijk veiligheidsinformatieblad moet zodanig zijn, dat duidelijk is dat de informatie voor de betreffende producten van toepassing is.