Disclaimer VeiligmetVerf.nl

Deze disclaimer geldt als u www.veiligmetverf.nl (VmV) bezoekt

Ondanks de constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de VVVF niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. VVVF aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. VVVF kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende VIB's.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. VVVF behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. VVVF en de serviceprovider zijn niet aansprakelijk voor computerinstellingen en of softwareprogramma’s die toegang en gebruik van VeiligmetVerf.nl geheel of gedeeltelijk belemmeren - dit in de meest uitgebreide zin des woords.

De beveiliging van de gegevens is zodanig dat de gemiddelde computergebruiker de gegevens niet kan inzien. Krakers (hackers) kunnen de beveiliging mogelijk doorbreken. VVVF en de serviceprovider kunnen in zo’n geval niet in gebreke gesteld of verantwoordelijk gehouden worden. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie van VeiligmetVerf.nl. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van VVVF omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.