Veiligheidsinformatie op etiket

Op etiketten en in veiligheidsinformatiebladen van producten met gevaarlijke stoffen staat informatie in de vorm van pictogrammen en H- of P-zinnen. Voor het veilig werken met deze producten is het belangrijk vooraf goed het etiket én het veiligheidsinformatieblad te lezen, en de instructies op te volgen.

Etiket label CLP pictogramGevaarsymbolen
Gevaarsymbool

Een gevaarssymbool wordt ook wel een pictogram genoemd. Of een fabrikant wettelijk verplicht is een gevaarsymbool te vermelden, is afhankelijk van de gebruikte stoffen in het product en de concentratie van de stof. In de visual hiernaast staan de gevaarssymbolen met toelichting van het gevaar.

Gevaar- en voorzorgzinnen
  • Hazard: H-zinnen zijn wettelijk vastgestelde standaardzinnen die gevaar aangeven. Onder gevaar valt bijvoorbeeld dat een product schadelijk kan zijn voor de luchtwegen bij inademing.
  • Precaution: P-zinnen zijn wettelijk vastgestelde standaardzinnen die voorzorgsmaatregelen aangeven. Ze geven aan hoe de verwerker moet omgaan met de beschreven gevaren. Fabrikanten vermelden vaak ook andere, relevante P-zinnen op het etiket.
Gebruiksaanwijzing

De gebruiksaanwijzing vertelt waar het product voor is bedoeld, hoe het moet worden gebruikt en op welke wijze het moet worden aangebracht. Voor veilig gebruik van de producten moeten de voorschriften op het etiket worden opgevolgd. De professionele gebruiker moet zich uitvoeriger informeren en daarom ook het veiligheidsinformatieblad (eventueel werkplek-instructiekaart van de werkgever) raadplegen. Vraag bij twijfel of het ontbreken van de gebruiksaanwijzing, productinformatie op bij de leverancier.

Tip 'gebruiksklaar'

Als op het etiket staat dat het verfproduct ‘gebruiksklaar’ is, dan kan de verf direct worden gebruikt. Er hoeft niets aan te worden toegevoegd. Lees meer over gebruiksklaar.