CO2-voetafdruk

De EU heeft de doelstelling om de CO2 uitstoot met 55% te reduceren in 2030, ten opzichte van 1990. Nederland gaat zelfs een stap verder, en stuurt sinds 2022 met nationaal beleid op een reductie van 60%. Het beleid is vooral gericht op grote uitstoters: bedrijven die vallen onder het CO2-emissierechten handelsysteem. In de toekomst gaan mogelijk ook bedrijven die minder uitstoten hieronder vallen.

CO2-studie Nederlandse verfsector

VVVF heeft onderzoek laten uitvoeren naar de CO2-voetafdruk van in Nederland geproduceerde verven en coatings. De CO2-impact van de verffabrieken zelf is vrij laag, de grootste component komt van eerder in de keten. 

De reikwijdte van het onderzoek lag op de emissies in de gehele productketen. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van het GHG-protocol (Green House Gas), een standaardmethode die voor de verschillende stappen in de keten aparte categorieën hanteert. In de berekening van de CO2-equivalenten is de gebruiksfase van verf en coatings niet meegenomen. Meer informatie op ledennet

Energiebesparingsplicht

Voor bedrijven met een verbruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas geldt de energiebesparingsplicht. Per 2023 geldt deze plicht ook voor bedrijven met een omgevingsvergunning milieu, die voorheen uitgezonderd waren. Deze plicht houdt in dat bedrijven alle energiebesparingsmaatregelen treffen die zich terugverdienen in 5 jaar tijd.

Sinds 2019 hebben bedrijven een informatieplicht, waardoor ze aan de overheid moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd. 
Voor grote ondernemingen (250+ fte, €50+ miljoen omzet en €43+ miljoen balanstotaal) geldt de EED-auditplicht: het 4-jaarlijks gedetailleerd in kaart brengen van de energiestromen binnen het bedrijf.

Product Environmental Footprint (PEF)

De mate van duurzaamheid van een product wordt bepaald aan de hand van wetenschappelijke meetmethodes. Voor consumentenproducten zijn er veel verschillende labels die allemaal eigen rekenmethodes gebruiken. Op Europees niveau wordt er daarom gewerkt aan één meetmethode die de basis moet leggen voor alle duurzaamheidslabels en -keurmerken. Deze meetmethode wordt de Product Environmental Footprint (PEF) genoemd. Er is een PEF voor muurverf (binnen en buiten) en houtlak (binnen).

 

Carbon Border Adjustment Mechanism 

Om weglekeffecten van CO2-uitstoot bij de productie van grondstoffen en producten te voorkomen wil de Europese Commissie dat er een CO2-importheffing komt voor niet-EU-landen die een lakser CO2-beleid hebben dan Europa. Dit plan is onderdeel van de doelstelling om 55% reductie in 2030 te behalen (Fit-for-55) en moet nog worden uitgewerkt.